ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu xử lý theo Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ghi chú: Sau thời điểm công bố trúng truyển, mọi yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, nội dung lời khai trong Phiếu ĐKXT sẽ không được chấp nhận.